Mobile: +48 537048956, biuro@bostontravel.pl
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE REZERWACJI

Ważne informacje

Ochrona Twoich danych osobowych oraz Twojej sfery prywatnej jest dla nas szczególnie ważna!

Poniższe informacje dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych wyjaśnią, jakie dane wyłapuje nasz serwis, kiedy odwiedzasz naszą stronę, do czego ich potrzebujemy, jak je wykorzystujemy oraz jak je chronimy. Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy bostontravel.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce prywatności znajdującej się na w/w stronie www.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prywatności, proszę nie odwiedzać w/w strony www.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych serwisu bostontravel.pl:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie bostontravel.pl jest B&B BOSTON TRAVEL AGENCA TURYSTYCZNA, 41-500 Chorzów, ul. 11 Listopada 64.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail – kontakt@bostontravel.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. w przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach obsługi rezerwacji dokonanych za pośrednictwem serwisu – podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w przypadku reprezentantów klientów instytucjonalnych – w celu realizacji bieżącej współpracy z klientem, którego Państwo reprezentujecie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  3. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  4. marketingowym, o ile użytkownik serwisu wyraził na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:
  1. przez okres niezbędny do podjęcia działań przed zawarcie umowy lub realizacji umowy.
  2. do momentu wycofania zgody.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku dokonania za pośrednictwem serwisu rezerwacji przez użytkowania niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy.
 7. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak instytucje państwowe, jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 8. Dane osobowe uczestników serwisu mogą być przekazywane do państw trzecich w celu obsługi serwisu przez jego partnerów technologicznych tylko na podstawie przepisów prawa zawartych w Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47 RODO.
 9. Użytkownik serwisu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
 10. Użytkownik serwisu posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Dane osobowe użytkowników serwisu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników w/w strony internetowej.

Portal bostontravel.pl zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach w Polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w  prawie, rozwoju technologii internetowych lub powstania nowych usług.

Ochrona informacji osobowych

Portal bostontravel.pl gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich danych wprowadzonych do serwisu.

Wszyscy użytkownicy serwisu są chronieni i pozostają anonimowi podczas korzystania ze strony, do momentu, gdy dobrowolnie zdecydują się ujawnić swoje dane osobowe w procesie rejestracji.

Anonimowość

Internauci korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi podczas całej wizyty na stronie. Informacje zawarte w logach systemowych są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszego serwera.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary bostontravel.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies nie zawierają żadnych osobistych danych i nie powodują uszkodzenia komputerów czy plików. Korzystanie z naszej strony bez akceptacji Cookies jest ograniczone. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku (najczęściej przeglądarki są tak ustawione, że akceptują Cookies automatycznie). Jeżeli Cookies zostaną odrzucone, można przeglądać stronę, jednak niektóre nasze usługi mogą nie być dostępne w pełnym zakresie.

Pozostałe informacje

Strona bostontravel.pl może zawierać linki prowadzące do innych stron internetowych. Gdy klikniesz na taki link automatycznie znajdziesz się na innej stronie internetowej. Nie przyjmujemy na siebie żadnej odpowiedzialności za ochronę danych osobowych innych stron.

Dla własnego bezpieczeństwa wskazane jest dokładne zapoznanie się z postanowieniami odnośnie ochrony praw osobowych na takiej stronie.

Wszystkie dokumenty dostępne od razu

Zapoznaj się w domu lub wypełnij samodzielnie i odeślij do nas.

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

W dniu 18 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361).

 

Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG.

 

Ponadto ustawa poprawia funkcjonujące już rozwiązania prawne, w szczególności w zakresie zabezpieczeń podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych.

 

Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2018 r.

 

Z tą datą nastąpiło uchylenie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, dotyczących organizatorów turystyki, pośredników turystycznych oraz agentów turystycznych. Zmianie uległ tytuł tej ustawy, który aktualnie brzmi: „ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych”.

 

POBIERZ DOKUMENT
 


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG

 

POBIERZ DOKUMENT
 


Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez B&B Boston Travel

 

POBIERZ DOKUMENT


 

Standardowy formularz informacyjne do Umów o udział w imprezie turystycznej:

 

POBIERZ DOKUMENT

 


UNIQA – Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty. Ubezpieczenie indywidualnych podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Indeks UTRP/18/2021/  03/09

 

POBIERZ DOKUMENT
 


UNIQA – Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty. Ubezpieczenie podróży (Zagranica).
Indeks UTG/2021/01/12.

 

POBIERZ DOKUMENT
 


UNIQA  – Formularz Zgłoszenia Szkody

 

POBIERZ DOKUMENT
 


Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

 

POBIERZ DOKUMENT
 

                                                              

TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY

W związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych w brzmieniu od 26.11.2016 – art. 10f ust. 3 z dniem 26 listopada 2016 r. do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez  B&B TRAVEL  zostanie doliczona składka, którą biuro ma obowiązek w całości przeznaczać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY.

Obowiązek pobierania składek na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działających na polskim rynku. Ze składek pokrywane będą ewentualne koszty powrotu turystów do Polski oraz zwrot wpłaconych przez Klientów pieniędzy za przerwane lub niezrealizowane imprezy w przypadku gdy jakiekolwiek polskie biuro podróży ogłosi niewypłacalność. Wysokości składek różnią się i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki przyjęto następujące kwoty:

15 zł/os. – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską

13 zł/os. – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę

10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską

2 zł/os. – za imprezy organizowane na terytoriach państw mających lądową granicę z Polską oraz na terytorium RP.

Znowelizowane fragmenty Ustawy o usługach turystycznych są widoczne w Dzienniku Ustaw pod linkiem:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1334/1

oraz Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1900.

 

                                        

TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY

Zgodnie z rozporządzeniem (DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 2379), które weszło w życie 1 stycznia 2021, do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez  B&B TRAVEL  zostanie doliczona składka, którą biuro ma obowiązek w całości przeznaczać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY. Jest to bezzwrotna opłata doliczana do każdej umowy, zbierana na wypadek sytuacji kryzysowych na rynku. Obowiązek pobierania składek na TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działających na polskim rynku.

Wysokości składek różnią się i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przyjęto następujące kwoty:

15 zł/os. – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską

13 zł/os. – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę

10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską

2 zł/os. – za imprezy organizowane na terytoriach państw mających lądową granicę z Polską oraz na terytorium RP.

Rozporządzenie jest widoczne w Dzienniku Ustaw pod linkiem:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2379