Ważne informacje

Ochrona Twoich danych osobowych oraz Twojej sfery prywatnej jest dla nas szczególnie ważna!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w ramach korzystania ze zbioru stron internetowych umieszczonych w domenie pl („Serwis”).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest B&B Boston Travel Bożek prowadząca/y jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą B&B Boston Travel z siedzibą w Świętochłowice pod adresem ul. Nastolatków 24 5, 41-600 Świętochłowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6271513329 oraz REGON 380910851, wpisana do rejestru organizatorów turystyki przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Śląskie pod numerem 1340, adres e-mail: biuro@bostontravel.pl, tel.: +48 537048956 (dalej jako „Administrator„).
 3. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej lub pod adresem e-mail: biuro@bostontravel.pl.
 4. Administrator przestrzega zasad stosowania odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w tym w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przed niezgodnym z prawem dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem danych przez osoby nieuprawnione.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu udostępnionego pod adresem: pl. Wszelkie pojęcia pisane dużą literą a niezdefiniowane w Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie, w szczególności z uwagi na zmianę funkcjonalności Serwisu lub zmianę obowiązujących przepisach prawa.
 • 2 Kategorie, cele i podstawy przetwarzania
 1. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych użytkowników korzystających z Serwisu („Użytkownicy”):
 2. dane powiązane z zawieranymi umowami i dokonywanymi rezerwacjami takie jak imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane dotyczące podróży, informacje o płatnościach i transakcjach;
 3. dane powiązane z kontem w Serwisie imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane do logowania;
 4. informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników, takie jak adres IP, urządzenia końcowe, dane o ruchu na stronie.
 5. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
 6. w celach związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu i dokonywaniem rezerwacji lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 lit. b RODO);
 7. w celu komunikacji z Użytkownikami i udzielenia odpowiedzi na otrzymywane od Użytkowników wiadomości, np. z formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f RODO),
 8. w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika Serwisu, obsługi konta w Serwisie, udzielenia wsparcia technicznego, tj. dla celów wykonania umowy o korzystanie z Serwisu lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 9. w celu w wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w celach księgowo-podatkowych, w związku z ewentualnymi kontrolami lub zapytaniami, postępowaniami sądowymi, itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 10. w przypadku otrzymania danych od innego Użytkownika, co może mieć miejsce, jeśli dane te przetwarzane są w celu realizacji rezerwacji dokonanej przez Użytkownika (więcej osób na jednej rezerwacji), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 11. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i usług, oraz przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 12. w celu oferowania produktów i usług Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 13. w celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 14. w pozostałych przypadkach, tam, gdzie przewidziano możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przetwarzane w zakresie i w celu wyrażonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwi dokonanie rezerwacji, korzystanie z funkcjonalności Serwisu czy też otrzymanie odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • 3 Prawa Użytkowników
 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia danych, jeśli jest to dopuszczalne na gruncie RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych, w takim zakresie jakim zezwala na to RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej,
  6. przenoszenia danych na warunkach określonych w RODO,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

 • 4 Okres przechowywania danych
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane, tj.:
 1. w przypadku realizacji umów oraz rezerwacji na czas zgodny z przepisami prawa (do upływu terminów dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych przepisami prawa na przechowywanie dokumentów księgowych),
 2. w przypadku korzystania z Serwisu, a także po zakończeniu przez Użytkownika korzystania z Serwisu na czas zgodny z przepisami prawa (do upływu terminów dochodzenia roszczeń oraz do upływu okresów wyznaczonych przepisami prawa na przechowywanie dokumentów księgowych),
 3. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika – do czasu cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Użytkownik cofnie zgodę lub usunie dane w Serwisie, Administrator może w dalszym ciągu przetwarzać te dane, które są niezbędne do wykonania wcześniej zawartych umów,
 4. w przypadku gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zajdzie sytuacja, w której RODO dopuszcza dalsze przetwarzanie danych,
 5. w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 • 5 Odbiorcy danych
 1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć:
  1. towarzystwa ubezpieczeniowe, linie lotnicze, hotele, organizatorzy turystyki oraz inne podmioty współpracujące przy realizacji zawartych z Użytkownikami umów, mogące być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,
  2. podmioty w zakresie realizacji procesów płatności dostępnych w Serwisie – operatorzy płatności, mogący być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych,
  3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne i organizacyjne, w szczególności podmioty świadczące usługi w obszarze IT, hostingu, marketingu, analityki,
  4. biura księgowe, doradcy podatkowi, podmioty świadczące pomoc prawną,
  5. właściwe organy państwa, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 2. Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego z wyjątkiem podmiotów, wobec których podjęte zostaną środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych, bądź przekazanie danych osobowych odbywać się będzie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO.
 • 6 Polityka plików Cookies
 1. W Serwisie mogą być stosowane pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) obejmujące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies może stosować Administrator jak i podmioty trzecie mogące być w tym zakresie odrębnymi administratorami.
 2. W Serwisie stosowane są zasadniczo dwa typy plików cookies, tj. cookies „sesyjne” stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (właściwej przeglądarki internetowej) oraz cookies „stałe” – stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W Serwisie wykorzystywane mogą być następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
  5. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 4. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np. na poniższych stronach:
 5. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,
 6. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d,
 7. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
 8. Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html,
 9. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

 

 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.2023

Wszystkie dokumenty dostępne od razu

Zapoznaj się w domu lub wypełnij samodzielnie i odeślij do nas.

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

W dniu 18 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361).

 

Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG.

 

Ponadto ustawa poprawia funkcjonujące już rozwiązania prawne, w szczególności w zakresie zabezpieczeń podróżnych przed skutkami niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie usług turystycznych.

 

Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2018 r.

 

Z tą datą nastąpiło uchylenie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, dotyczących organizatorów turystyki, pośredników turystycznych oraz agentów turystycznych. Zmianie uległ tytuł tej ustawy, który aktualnie brzmi: „ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych”.

 

POBIERZ DOKUMENT
 


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG

 

POBIERZ DOKUMENT
 


Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez B&B Boston Travel

 

POBIERZ DOKUMENT


 

Standardowy formularz informacyjne do Umów o udział w imprezie turystycznej:

 

POBIERZ DOKUMENT

 


UNIQA – Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty. Ubezpieczenie indywidualnych podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Indeks UTRP/18/2021/  03/09

 

POBIERZ DOKUMENT
 


UNIQA – Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty. Ubezpieczenie podróży (Zagranica).
Indeks UTG/2021/01/12.

 

POBIERZ DOKUMENT
 


UNIQA  – Formularz Zgłoszenia Szkody

 

POBIERZ DOKUMENT
 


Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

 

POBIERZ DOKUMENT
 


Regulamin

 

POBIERZ DOKUMENT
 


Formularz  informacyjny

 

POBIERZ DOKUMENT
 

Certyfikaty

 

B&B BOSTON TRAVEL AGENCA TURYSTYCZNA

 

POBIERZ DOKUMENT

                                                              

TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY

W związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych w brzmieniu od 26.11.2016 – art. 10f ust. 3 z dniem 26 listopada 2016 r. do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez  B&B TRAVEL  zostanie doliczona składka, którą biuro ma obowiązek w całości przeznaczać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY.

Obowiązek pobierania składek na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działających na polskim rynku. Ze składek pokrywane będą ewentualne koszty powrotu turystów do Polski oraz zwrot wpłaconych przez Klientów pieniędzy za przerwane lub niezrealizowane imprezy w przypadku gdy jakiekolwiek polskie biuro podróży ogłosi niewypłacalność. Wysokości składek różnią się i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki przyjęto następujące kwoty:

15 zł/os. – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską

13 zł/os. – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę

10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską

2 zł/os. – za imprezy organizowane na terytoriach państw mających lądową granicę z Polską oraz na terytorium RP.

Znowelizowane fragmenty Ustawy o usługach turystycznych są widoczne w Dzienniku Ustaw pod linkiem:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1334/1

oraz Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1900.

 

                                        

TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY

Zgodnie z rozporządzeniem (DZIENNIK USTAW 2020 R. POZ. 2379), które weszło w życie 1 stycznia 2021, do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez  B&B TRAVEL  zostanie doliczona składka, którą biuro ma obowiązek w całości przeznaczać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY. Jest to bezzwrotna opłata doliczana do każdej umowy, zbierana na wypadek sytuacji kryzysowych na rynku. Obowiązek pobierania składek na TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działających na polskim rynku.

Wysokości składek różnią się i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przyjęto następujące kwoty:

15 zł/os. – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską

13 zł/os. – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę

10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską

2 zł/os. – za imprezy organizowane na terytoriach państw mających lądową granicę z Polską oraz na terytorium RP.

Rozporządzenie jest widoczne w Dzienniku Ustaw pod linkiem:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2379