Informacje dla turystów

Korzystasz ze smartfonu lub tabletu? Przed podróżą pobierz bezpłatną aplikację MSZ iPolak i czuj się bezpieczniej.

 

iPolak to źródło najważniejszych informacji potrzebnych przy każdej wyprawie za granicę. W aplikacji sprawdzisz bezpieczeństwo w kraju do którego podróżujesz lub otrzymasz powiadomienie o zbliżającym się niebezpieczeństwie gdy będziesz na miejscu. Szybko odnajdziesz podstawowe informacje dotyczące obyczajów, kultury i dogodnych sposobów podróżowania. Dowiesz się jak skontaktować się z ambasadą i szybko wybierzesz numer do kontaktu z konsulem. Jeśli planujesz pobyt za granicą to jest to aplikacja dla Ciebie.

 

Pobierz aplikację iPolak na urządzenia mobilne:

Bądź na bieżąco przed wyjazdem. Sprawdź, czy podróż, którą planujesz jest bezpieczna!

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Zwolnienia celne
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. U. L 324 z 10.12.2009, str. 23 ze zmianami) – link do rozporządzenia
Potwierdzenie wywozu towarów na podstawie dokumentu TAX FREE w celu uzyskania zwrotu podatku VAT
 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) – link do ustawy
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. U. L 269 z 10 października 2013, str. 1 ze zmianami) – link do rozporządzenia
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawa do dokonania zwrotu podatku podróżnym (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 426 z późn. zmianami) – link do rozporządzenia
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1248) – link do rozporządzenia
Przywóz broni palnej/amunicji przez cudzoziemca
 1. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 576, ze zmianami) – link do ustawy
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 213) – link do rozporządzenia
Wywóz broni palnej/ amunicji przez cudzoziemca
 1. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 576, ze zmianami) – link do ustawy
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 213) – link do rozporządzenia
Przywóz broni palnej/amunicji przez obywatela Polski
 1. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 576, ze zmianami) – link do ustawy
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. z 2013 r. poz. 447, ze zmianami) – link do rozporządzenia
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 213) – link do rozporządzenia
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne (Dz. U. z 2000 r. Nr 17, poz. 222) – link do rozporządzenia
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz.1609) – link do rozporządzenia
Wywóz broni palnej/amunicji przez obywatela Polski
 1. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 576, ze zmianami) – link do ustawy
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 213) – link do rozporządzenia
Przywóz do UE/wywóz z UE wartości dewizowych (zagranicznych środków płatniczych, złota dewizowego, platyny dewizowej) oraz krajowych środków płatniczych
 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 679) – link do ustawy
 2. Rozporządzenie WE) Nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz. Urz. UE L Nr 309 z 25.11.2005, str. 9) – link do rozporządzenia
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 69, poz. 597) – link do rozporządzenia
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1068) – link do rozporządzenia
 5. Ustawa z dnia 10 września1999 r. – Kodeks Karny Skarbowy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.2137, ze zmianami) – link do ustawy
Przywóz osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego
 1. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz. U. L 077 z 24.03.2009, str.1, ze zmianami) – link do rozporządzenia
 2. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiające procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich Dz. U. L 021 z 28.01.2004, str.11, ze zmianami) – link do rozporządzenia
Przywóz zwierząt domowych w celach niehandlowych towarzyszących podróżnym
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylającym rozporządzenie 998/2003 (Dz. U. L Nr 178 z 28.06.2013, str.1) – link do rozporządzenia
 2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 576/2013 (Dz. U. L Nr 178 z 28.06.2013, str. 109) – link do rozporządzenia
 3. Sprostowanie z dnia 9 grudnia 2014 r. do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (Dz. Urz. UE L 351 z 09.12.2014, str.10) – link do sprostowania do rozporządzenia.
 4. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów (Dz. U. L Nr 296 z 15.11.2011, str.6) – link do rozporządzenia
 5. Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom (Dz. Urz. UE L 8 z 13.01.2007, str.29, ze zmianami) – link do decyzji Komisji.
 6. Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2006/415/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE w odniesieniu do ptasiej grypy (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2010, str.10 ze zmianami) – zał. I – wzór świadectwa zdrowia i zał. III – wzór deklaracji właściciela – link do decyzji Komisji.
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (Dz. U. L 73 z 20.03.2010, str.1, ze zmianami) – link do rozporządzenia
 8. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1539, ze zmianami) – link do ustawy
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 98) – link do rozporządzenia
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 190) – link do rozporządzenia

Strona internetowa Głównego Inspektoratu Weterynarii

Przywóz zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem
 1. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. UE L 61 z 03.03.1997, str.1, ze zmianami) – link do rozporządzenia
 2. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. UE L 166 z 19.06.2006, str.1, ze zmianami) – link do rozporządzenia
 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zmianami) – link do ustawy
 4. Decyzja Komisji z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (Dz.U. L 296 z 12.11.2009, str. 1) – link do decyzji
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie punktów wwozu, przez które można wprowadzić rośliny, produkty roślinne lub przedmioty (t.j. Dz.U.2016 poz. 881, ze zmianami) – link do rozporządzenia
Wywóz zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem
 1. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. UE L 61 z 03.03.2015, str.1, ze zmianami) – link do rozporządzenia
 2. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. UE L 166 z 19.06.2006, str.1, ze zmianami) – link do rozporządzenia
 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zmianami) – link do ustawy
Przewożenie przez granicę produktów leczniczych na potrzeby własne
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, ze zmianami) – link do ustawy
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 783) – link do ustawy
Przywóz zwłok i szczątków ludzkich
 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912) – link do ustawy
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783) – link do rozporządzenia
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866) – link do rozporządzenia
Wywóz zwłok i szczątków ludzkich
 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912) – link do ustawy
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783) – link do rozporządzenia
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866) – link do rozporządzenia
Wywóz z Polski zabytków oraz dóbr kultury
 1. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 116/2009 w sprawie wywozu dóbr kultury (wersja skodyfikowana – Dz. Urz. UE L 39 z 10.02.2009, str.1) – link do rozporządzenia
 2. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 1081/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 w sprawie wywozu dóbr kultury (t.j. Dz. Urz. UE L 324 z 22.11.2012, str.1) – link do rozporządzenia
 3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, ze zmianami) – link do ustawy
 4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 256) – link do rozporządzenia
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę (Dz. U. z 2011 r. Nr 89, poz. 510) – link do rozporządzenia

UMOWY Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ

Umowa w sprawie przejść granicznych
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. (M.P. z 2003 r. Nr 37 poz. 528) – link do umowy
Umowa o zasadach małego ruchu granicznego
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 814) – link do umowy
Umowa o warunkach podróży obywateli
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróży obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej, podpisana w Warszawie dnia 18 września 2003 r. (M.P. z 2003 r. nr 51 poz. 800) – link do umowy
Umowa o ułatwieniach wizowych z Rosją
Umowa między Wspólnotą Europejska a Federacja Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej (Dz. Urz. UE L 129 z 17.05.2007, str. 27) – link do umowy
Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Warszawie dnia 30 sierpnia 1996 r. (M.P. z 2005 r. nr 61 poz. 806) – link do umowy

UMOWY Z BIAŁORUSIĄ

Umowa w sprawie przejść granicznych
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r. (M.P. z 2003 nr 37 poz. 518) – link do umowy
Umowa o ruchu osobowym
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach ruchu osobowego, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. (M.P. z 2008 nr 83 poz. 733) – link do umowy
Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Mińsku dnia 20 maja 1992 r. (M.P. z 2001 nr 46 poz. 743) – link do umowy

UMOWY Z UKRAINĄ

Umowa w sprawie przejść granicznych
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. (M.P. z 2003 r. Nr 37 poz. 530) – link do umowy
Umowy o zasadach ruchu osobowego
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ruchu osobowego, podpisana w Kijowie dnia 30 lipca 2003 r. (M.P. z 2003 nr 56 poz. 878) – link do umowy
Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ruchu osobowego, podpisanej w Kijowie dnia 30 lipca 2003 r., podpisany w Warszawie dnia 30 listopada 2007 r. (M.P. z 2009 r. Nr 37 poz. 571) – link do dokumentu
Umowa o zasadach małego ruchu granicznego
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Kijowie dnia 28 marca 2008 r., oraz Protokół podpisany w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 103 poz. 858) – link do umowy
Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. (M.P. z 2002 r. Nr 6 poz. 125) – link do umowy
Umowa o wizach
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych, podpisana w Przemyślu dnia 6 czerwca 2012 r. (M.P. z 2012 r. poz. 643) – link do umowy

Jeśli przygotowujesz się do podroży lub poza granicami Polski znajdziesz się w trudnej czy nowej sytuacji, tu znajdziesz porady, które mogą ci pomóc.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Sprawdź, co cię czeka w kraju, do którego się wybierasz. Dowiesz się m.in. czy potrzebujesz wizy, na jakie przepisy prawa trzeba uważać lub jakie ograniczenia obowiązują kierowców.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Wykaz przejść granicznych

Obwieszczenie Ministra spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia (M.P. z 2015 r. poz. 636) – link do obwieszczenia

Kodeks graniczny Schengen

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. U. L 77 z 23.3.2016, s.1) – link do rozporządzenia

Ustawa o cudzoziemcach

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 ze zmianami) – link do ustawy

Rozporządzenie w sprawie środków finansowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu (Dz. U. z 2015 r. poz. 326) – link do rozporządzenia

Zasady przekraczania granicy przez osoby niepełnoletnie

Link do karty informacyjnej

Akty prawne dotyczące ochrony lotnictwa – link do aktów prawnych
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie dla EOG) – link do rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego – Rozdział 3 – Przewóz broni i amunicji – link do rozporządzenia
Prawa pasażera – link do strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Poradnik dla pasażerów – link do strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Szanowni Państwo, 

Od 2 marca 2020 r. obywatele Rzeczpospolitej Polskiej podróżujący do Turcji turystycznie na okres do 90 dni są zwolnieni z obowiązku wizowego.
Zgodnie z oświadczeniem QA-11 rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Turcji z 20 lutego 2020 r. (http://www.mfa.gov.tr/sc_-11_-ulkemizin-bazi-avrupa-ulkelerine-vize-muafiyeti-saglamasi-hk-sc.en.mfa) z dniem 2 marca 2020 r. Turcja znosi obowiązek wizowy dla obywateli polskich przy pobytach turystycznych do 90 dni w okresie półrocznym (180 dni).
Reguła dotycząca ważności dokumentu podróży: paszport musi być ważny co najmniej 60 dni dłużej niż dozwolony okres pobytu bezwizowego. Oznacza to, że paszport powinien być ważny jeszcze przez minimum 150 dni licząc od dnia pierwszego wjazdu do Turcji.
Posiadaczom paszportów tymczasowych oraz osobom udającym się do Turcji po 2 marca 2020 r. w celu innym niż turystyczny zaleca się wcześniejszy kontakt z Ambasadą Turcji w Warszawie.

Dodatkowe informacje związane z pobytem w Turcji:
Osoby udające się do Turcji na dłużej niż 90 dni (np. studia, praca) powinny złożyć wniosek wizowy w Ambasadzie Turcji w Warszawie.
Obywatele polscy przebywający w Turcji i zamierzający przedłużyć pobyt ponad 90 dni, powinni przed upływem tego okresu złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt (tzw. ikamet) w najbliższym urzędzie ds. cudzoziemców (Göç İdaresi).
W przypadku samowolnego przekroczenia pobytu o ponad 10 dni ponad dozwolony okres należy liczyć się z karą pieniężną w wysokości zależnej od czasu przekroczenia pobytu oraz z zakazem ponownego wjazdu na czas wskazany w decyzji właściwych władz. W skrajnych przypadkach możliwa jest również deportacja (na koszt osoby deportowanej) oraz zakaz wjazdu do Turcji na czas nieokreślony.
W Turcji nie ma obowiązku meldunkowego, z wyjątkiem meldunku w hotelach. Nie należy zostawiać paszportu do dyspozycji hotelu na czas pobytu, a jedynie okazać go przy załatwianiu formalności meldunkowych.

Pragniemy poinformować, iż zgodnie z art. 9 Ustawy o Usługach Cyfrowych nr 7194, ogłoszonej w Dzienniku ustaw nr. 30971 z dnia 07.12.2019r., Turcja wprowadza „podatek od zakwaterowania i wydatków”. Wysokość „podatku turystycznego”, w okresie od 01.04.2020 do 31.12.2020, wynosić będzie 1% kosztów i usług hotelowych.

Nowy podatek będzie obowiązywał wszystkich podróżujących do Turcji i jest płatny gotówką na miejscu w obiekcie.

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/turcja

Link do strony     https://pl.turkeyetouring.com/?gclid=Cj0KCQiA89zvBRDoARIsAOIePbAbfr_YXLvYAejSmaz3yNLFJ0n0Os5uIOrGgpRAVvuYkitMpGuG0Y4aAtJhEALw_wcB

USA bez wiz
Data publikacji: 13-11-2019

Od 11 listopada 2019 Polacy lecą do USA bez wiz
Z dniem 30 września 2019 r. Polska i USA dopełniła warunków wszystkich umów dwustronnych dotyczących bezpieczeństwa, a odsetek odmów wizowych kategorii B1/B2 spadł do wymaganego poziomu. Tym samym Polska zakwalifikowała się do nominacji do amerykańskiego Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program [VWP]). Oznacza to, że w większości przypadków Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach biznesowych i turystycznych bez wizy.
Od 11 listopada 2019 roku Polacy polecą do Stanów Zjednoczonych bez wiz! Jest to wydarzenie historyczne, przełomowe na które wszyscy czekaliśmy. Od 11 listopada będzie obowiązywał wniosek ESTA tzw. Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization [ESTA]) za opłata 14 USD.
Wniosek ESTA – koszt 14 USD
Już pierwsi klienci zakupili bilety bez posiadania wiz oraz uzupełnili wniosek ESTA. Rejestracja w tym systemie kosztuje 14 USD, co jest oczywiście dużo tańsze niż opłata wizowa 160 USD za wizę turystyczną B1/B2 plus dojazd na rozmowę opłatą za uzupełnienie wniosku przez biuro podrózy oraz procedura odesłania paszportu z wizą. Wniosek ESTA będzie ważny przez 2 lata i będzie pozwalała na wielokrotne przekroczenei granicy USA.
Pamiętaj, że jeśli zmienisz paszport o ESTA będziesz musiał wystapić ponownie!
72 godziny na potwierdzenie wniosku ESTA
Wystarczy poświęcić trochę czasu na uzupełnienie wniosku, opłacić go kartą kredytową, poczekać około 72 godzin na potwierdzenie wniosku i można się pakować na wylot do Stanów Zjednoczonych.
Jedynym ziarnem goryczy może być niepewność wjazdu do Stanów, gdyż ESTA nie gwarantuje promesy wjazdowej. Zgody na pobyt w USA udziela urzędnik emigration na lotnisku w Stanach Zjednoczonych. Rzadko zdarza się, że urzędnik cofnie z granicy turystę, wtedy wraca on pierwszym samolotem do Polski. Takie sytuacje zdarzały się nawet osobom posiadającym wizy turystyczne.
Osoby podróżujące do USA bez wiz muszą posiadać paszport z chipem do odczytu komputerowego oraz uzyskać zezwolenia wjazdu w systemie ESTA, które obecnie kosztuje 14 USD i upoważnia do wielokrotnych podróży przez okres dwóch lat.
Do 90 dni w USA bez wizy
Polscy obywatele, którzy zamierzają podróżować do Stanów Zjednoczonych na dłużej niż 90 dni lub planują podjąć działania wymagające innych kategorii wizowych (np. praca lub studia w Stanach Zjednoczonych) nadal będą musieli ubiegać się o odpowiednią kategorię wizy. Polscy obywatele, którzy otrzymali odmowę w systemie ESTA, również będą musieli ubiegać się o wizę.
Kto nie otrzyma ESTA
Program ESTA nie obejmuje osób, które po 1 marca 2011 roku odwiedziły Koreę Północną, Iran, Irak, Libię, Somalię, Sudan, Syrię lub Jemen.
ESTA nie obejmuje osób, które:
miały odmowy przy staraniu się o wizę do USA w poprzednich latach,
odbywała karę więzienia,
wyjeżdżają w celach zdrowotnych
chcą polecieć do USA w celach zarobkowych
chcą pozostać w USA na stałe

 

http://Link do wniosku ESTA: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Szeroki wybór Wycieczek po USA
W związku z obowiązującym ruchem bezwizowym zapraszamy po oferty Wypoczynku oraz Wycieczek Objazdowych po Stanach Zjednoczonych!
W naszej ofercie znajdziecie Państwo również niesamowite rejsy wycieczkowe z Wypłynieciem z Miami, na które również były potrzebne wizy.

Wjazd na terytorium Republiki Białorusi odbywać się może w ramach ruchu bezwizowego (szczegóły poniżej dot. ruchu bezwizowego w Porcie Lotniczym w Mińsku oraz ruchu bezwizowego na Kanale Augustowskim i do Grodna oraz w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”) bądź na podstawie wiz oraz ważnych dokumentów podróży. W przypadku osób posiadających zezwolenie na zamieszkanie na Białorusi (odpowiednik polskiej karty pobytu), przekroczenie granicy następuje na podstawie dokumentu podróży oraz owego zezwolenia; wydawane są wizy krótkoterminowe (jednokrotne, dwukrotne oraz wielokrotne) oraz długoterminowe (wielokrotne) uprawniające do pobytu na okres czasu określony w wizie, lecz nie dłuższy niż 90 dni w ciągu półrocza licząc od daty pierwszego wjazdu.

Od ubiegających się o wizy wymagane są następujące dokumenty: wniosek wizowy, jedno zdjęcie, ważny dokument podróży, dokumenty potwierdzające cel podróży oraz zapewniające pokrycie kosztów pomocy medycznej, pokwitowanie dokonania opłaty oraz ewentualnie inne dokumenty.

Wizę można uzyskać w urzędach konsularnych Białorusi w Warszawie, Białymstoku i Białej Podlaskiej. Nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy.
Obywatele polscy, którym w trakcie pobytu na terytorium Białorusi upłynął termin ważności wizy, bądź którzy podróżując przez Białoruś, nie posiadają białoruskiej wizy tranzytowej, podlegają odpowiedzialności administracyjnej.

Za pobyt bez ważnej wizy grozi upomnienie lub kara grzywny w wysokości do 50 stawek bazowych (1 stawka bazowa wynosi od 1 stycznia 2020 r. 27,00 BYN – około 12 EUR), bądź deportacja. Organami właściwymi w sprawach o powyższe wykroczenia są nie tylko wydziały milicji ds. obywatelstwa i migracji, lecz także oddziały białoruskiej straży granicznej.

Osoby planujące pozostać czasowo na terytorium Republiki Białorusi powyżej 5 dni muszą dokonać rejestracji (meldunku czasowego).
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RB wraz z Narodowym Centrum Usług Elektronicznych stworzyli system dający cudzoziemcom i bezpaństwowcom, czasowo przebywającym na terytorium Republiki Białorusi, możliwość elektronicznego zarejestrowania swojego czasowego pobytu na terytorium Republiki Białorusi bez konieczności osobistego stawiennictwa we właściwym oddziale ds. obywatelstwa i migracji MSW.
Proces rejestracji jest możliwy od 02.01.2019 r. za pośrednictwem wspólnego portalu usług elektronicznych portal.gov.by. Procedura jest bezpłatna. W celu dokonania rejestracji należy założyć osobiste konto na portalu portal.gov.by i podać adres swojej poczty elektronicznej.

Następnie na swoim koncie w zakładce „Dostępne usługi” («Доступные услуги») wybrać kategorię „Obywatelstwo i migracja” («Гражданство и миграция») i wybrać właściwą usługę (200.12.14.1), wypełnić i przesłać wniosek. W efekcie obcokrajowiec otrzyma zwrotne potwierdzenie o dokonaniu rejestracji swojego czasowego pobytu pod adresem wskazanym we wniosku. Rejestracji cudzoziemca może dokonać również osoba trzecia za pośrednictwem własnego konta osobistego na portalu portal.gov.by jeżeli posiada wymagane dane cudzoziemca konieczne do wypełnienia wniosku o rejestrację.
Utrzymana została nadal możliwość dokonywania osobistej rejestracji w oddziałach ds. obywatelstwa i migracji MSW – zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami.

Portal portal.gov.by nie jest przeznaczony dla cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy chcieliby przedłużyć okres rejestracji czasowego pobytu oraz dla cudzoziemców i bezpaństwowców, którzy przybyli do Republiki Białorusi z Federacji Rosyjskiej. W danych przypadkach, cudzoziemcy muszą osobiście zgłosić się do jednego z oddziałów ds. obywatelstwa i migracji MSW zgodnie z jego właściwością miejscową ze względu na swoje miejsce pobytu.

Uwaga: obywatele polscy przy przejazdach do państwa docelowego przez terytorium Białorusi obowiązani są posiadać białoruskie wizy tranzytowe.

Ruch bezwizowy w Porcie Lotniczym w Mińsku
Od 27.07.2018 obywatele Polski, którzy przekraczają granicę na Lotnisku Narodowym „Mińsk”, mogą przebywać na terenie Republiki Białorusi bez wizy przez okres 30 dni.
Okres dopuszczalnego pobytu osób, które wjechały na terytorium Republiki Białorusi przed 27.07.2018 w ramach 5 dniowego ruchu bezwizowego został automatycznie wydłużony do 30 dni.

Nowe przepisy nie obejmują posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych oraz osób przylatujących z Federacji Rosyjskiej oraz odlatujących do Federacji Rosyjskiej przez Lotnisko Narodowe „Mińsk”.

Do okresu 30-dniowego wlicza się dzień przylotu, jak i dzień odlotu z Mińska. Liczba wjazdów nie jest ograniczona, jednak pobyt obywateli polskich na terytorium Białorusi nie może przekraczać 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Liczby dni pobytu w ruchu bezwizowym oraz na podstawie wizy sumują się.
Aby skorzystać z trybu bezwizowego, należy posiadać ważny paszport, gotówkę (na każdy dzień pobytu sumę w walucie obcej lub rublach białoruskich, równoważną – ok. 22 euro) oraz ważne na terenie Republiki Białorusi ubezpieczenie medyczne na kwotę nie mniej niż 10 tys. euro.

Osoby planujące pozostać na terytorium Republiki Białorusi powyżej 5 dni muszą dokonać rejestracji (meldunku czasowego). W przypadku mieszkania w hotelach, hostelach, sanatoriach – rejestracji dokonuje ich administracja.
Przekroczenie 30 dniowego terminu pobytu bez wizy będzie zagrożone sankcjami karnymi, w tym deportacją i grzywną do równowartości 550 euro.

Od dnia 15 maja 2017 roku zmieniła się procedura obsługi pasażerów przylatujących z Republiki Białorusi do Federacji Rosyjskiej. Wszystkie rejsy do rosyjskich miast zostały przeniesione z terminali obsługujących ruch wewnętrzny do sektorów międzynarodowych rosyjskich lotnisk.
Oprócz tego statki powietrzne i pasażerowie przylatujący z Białorusi i odlatujący na Białoruś podlegają kontroli granicznej.

Na lotnisku w Mińsku procedura obsługi pasażerów przylatujących z Federacji Rosyjskiej nie uległa zmianie.
Pasażerowie udający się do Federacji Rosyjskiej tranzytem przez Lotnisko Narodowe „Mińsk” są zobowiązani do okazania dokumentu potwierdzającego ich tożsamość oraz karty migracyjnej wypełnionej po przybyciu do Republiki Białorusi.
http://airport.by/en/passengers-instruction

 

Ruch bezwizowy w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć – Grodno”.
10 listopada 2019 r. w myśl postanowień Dekretu Prezydenta Republiki Białorusi nr 300
z dnia 7 sierpnia 2019 r. dwie istniejące dotychczas strefy turystyczne Park „Kanał Augustowski” oraz „Brześć” zostały połączone w jedną bezwizową strefę turystyczno-rekreacyjną „Brześć – Grodno”.
Bez konieczności posiadania wizy wyłącznie w celu turystycznym przebywać można
na terytorium bezwizowej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć – Grodno”:

– indywidualnie – tylko terytorium bezwizowej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć-Grodno”, w skład którego wchodzą: miasto Brześć, rejon brzeski, rejon żabinkowski, rejon kamieniecki, rejon prużański, miasto Grodno, rejon grodzieński, rejon brzostowicki, rejon wołkowyski, rejon woronowski, rejon lidzki, rejon świsłocki, rejon szczuczyński.

– w ramach zorganizowanej grupy turystycznej, podróżując zgodnie z zatwierdzonym programem turystycznym – na całym terytorium obwodu grodzieńskiego i brzeskiego,

Wjazd i wyjazd z terytorium bezwizowej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć – Grodno”
na warunkach ruchu bezwizowego odbywa się poprzez następujące przejścia graniczne:
Bobrowniki-Berestowica;
Kuźnica Białostocka-Bruzgi;
Terespol-Brześć;
Sławatycze-Domaczewo;
Połowce-Pieszczatka;
Białowieża-Piererow (wyłącznie ruch pieszy i rowerowy);
Švendubrė-Privalka (przejście graniczne z Litwą);
Raigardas-Privalka (przejście graniczne z Litwą);
Soleczniki-Bieniakonie (przejście graniczne z Litwą);
Rudawka – Lesnaja (ruch wodny, pieszy, rowerowy),

kolejowe przejścia graniczne Kuźnica Białostocka-Bruzgi i Terespol-Brześć, oraz porty lotnicze w Grodnie i w Brześciu.

Maksymalny okres pobytu w celu turystycznym na terytorium bezwizowej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć – Grodno” wynosi 15 dni kalendarzowych.
Istnieje możliwość przedłużenia pobytu poprzez wykupienie dodatkowych usług turystycznych u certyfikowanego operatora, pod warunkiem, iż ogólna długość pobytu nie przekroczy 15 dni kalendarzowych.
Przekraczając granicę z Białorusią na zasadach korzystania z ruchu bezwizowego w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć – Grodno” turyści powinni posiadać:
ważny dokument podróży;
ubezpieczenie podróżne,
środki finansowe (nie mniej niż 2 stawki bazowe na każdy dzień pobytu – 1 stawka bazowa od 1.1.2020 r. wynosi 27,00 BYN tj. około 12 EUR)
dokument potwierdzający wykupienie usługi turystycznej u certyfikowanego operatora działającego na obszarze strefy. Dokument ten wydawany jest bezpłatnie, na wniosek podróżnego może być wydany w obcym języku.
Podróżny określa także datę wjazdu do strefy bezwizowej. Jeśli dokument uprawniający
do wjazdu nie będzie wykorzystany w ciągu 15 dni od deklarowanej daty wjazdu ulega
on anulowaniu.

W razie zagubienia dokumentu operator turystyczny wystawia jego duplikat.
W uzasadnionych przypadkach losowych (utrata zdrowia, konieczność hospitalizacji itp.), które wymuszają pobyt powyżej 15 dni, podróżny lub jego przedstawiciel zwraca się do najbliższego organu spraw wewnętrznych z wnioskiem o przedłużenie pobytu i rejestracji.

Podróżny wówczas otrzyma wizę wyjazdową i może opuścić terytorium RB przez dowolne przejście graniczne.
W przypadku niesankcjonowanego opuszczenia obszaru strefy bezwizowej „Brześć-Grodno” lub nieuprawnionego przedłużenia pobytu ponad 15 dni grozi odpowiedzialność administracyjna przewidziana prawem Republiki Białorusi dot. statusu cudzoziemców i osób bez obywatelstwa na terytorium RB. Koszty ewentualnej deportacji z terytorium RB pokrywa sam podróżny lub operator turystyczny, który wystawił dokument uprawniający do wjazdu
do strefy bezwizowej.

Uwaga:
Dla osób korzystających z ruchu bezwizowego aktualny jest obowiązek zameldowania się w terminie pięciu dni od momentu wjazdu na Białoruś w organie meldunkowym właściwym według miejsca rzeczywistego pobytu:
https://www.msz.gov.pl/pl/p/brzesc_by_k_pl/informacje_konsularne/pobyt_na_bialorusi/pobyt_na_bialorusi_/

Bez zmian pozostają zasady ruchu bezwizowego przez przejście graniczne Narodowy Port Lotniczy „Mińsk”.

Utrudnienia w przekraczaniu lądowej granicy białorusko-rosyjskiej
W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej, dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, obowiązuje, do czasu uregulowania tej kwestii, zakaz przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej (w obydwu kierunkach) przez obywateli państw trzecich, w tym obywateli polskich.

Zakaz ten obejmuje przejścia drogowe i kolejowe, gdyż w paszportach i na kartach migracyjnych nie są wtedy zamieszczane odciski stempli wjazdowych. Brak adnotacji rosyjskich służb granicznych w paszportach i na kartach migracyjnych może skutkować ukaraniem za nielegalne przekroczenie granicy i naruszenie przepisów migracyjnych.

Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy, podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z ŁOTWĄ (BURACZKI, ŁUDONKA, UBYLINKA), ESTONIĄ (KUNICZYNA GORA, SZUMIŁKINO) i UKRAINĄ (NOWYJE JURKOWICZI, POGAR, TROJEBORTNOJE).
https://moskwa.msz.gov.pl/pl/p/moskwa_ru_a_pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/
Informacje dot. wszystkich przejść granicznych Republiki Białorusi dostępne są na stronie internetowej https://gpk.gov.by/situation-at-the-border/punkty-propuska/

Przedłużanie pobytu, wizy
Od 27.07.2018 obywatele polscy, którzy przekraczają granicę na Lotnisku Narodowym „Mińsk”, mogą przebywać na terenie Republiki Białorusi bez wizy przez okres 30 dni.

W przypadku choroby, klęski żywiołowej lub innych nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają wyjazd cudzoziemca z Republiki Białorusi do upływu okresu legalnego pobytu, cudzoziemiec lub jego przedstawiciel zgłasza się do Oddziału do Spraw Obywatelstwa i Migracji organu spraw wewnętrznych (zwanego dalej – OOiM) właściwego dla miejsca pobytu czasowego wraz z wnioskiem o przedłużenie terminu pobytu czasowego i rejestracji.

W wypadku przedłużenia terminu pobytu czasowego OOiM wydaje cudzoziemcowi wizę do wyjazdu z Republiki Białorusi. Cudzoziemiec może wyjechać przez dowolne przejścia graniczne na terytorium Republiki Białorusi.
W celu przedłużenia terminu pobytu czasowego na terytorium Republiki Białorusi należy złożyć do OOiM następujące dokumenty przewidziane w pkt 12.15 ppkt 12.15.1 Wykazu procedur administracyjnych dokonywanych przez organy państwowe i inne organizacje państwowe na wniosek obywateli, zatwierdzonego Dekretem Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 26.04.2010 r. nr 200 (zwanego dalej – Wykaz):
wniosek;
karta migracyjna, chyba że nie jest ona wymagana (uwaga: od 6 marca 2018 r. nie wymaga się karty migracyjnej w przypadku, gdy celem podróży jest pobyt wyłącznie na terytorium Białorusi, bez wyjazdu na terytorium Rosji);
dokument do wyjazdu za granicę;
polisa ubezpieczeniowa lub dokument potwierdzający posiadanie umowy ubezpieczenia zdrowotnego, zawartej z zagranicznym zakładem ubezpieczeń;
zezwolenie na mały ruch graniczny – dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa przebywających w strefie przygranicznej na terytorium Republiki Białorusi na podstawie zezwolenia na mały ruch graniczny;

dokument potwierdzający niezbędność przedłużenia terminu pobytu czasowego cudzoziemca lub osoby bez obywatelstwa na terytorium Republiki Białorusi;
dokument potwierdzający wniesienie opłaty;
W celu otrzymania wizy wyjazdowej z Republiki Białorusi należy złożyć do OOiM dokumenty przewidziane w pkt 12.9 Wykazu:
wniosek;
dokument do wyjazdu za granicę;
dokument potwierdzający wniesienie opłaty.
W przypadku gdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej wjechał na terytorium Republiki Białorusi na podstawie ważnej wizy Republiki Białorusi powinien on wyjechać z Republiki Białorusi przed upływem terminu ważności wizy lub terminu pobytu czasowego określonego ustawą, jeżeli na moment upływu terminów wskazanych cudzoziemiec nie otrzymał zgody na przedłużenie terminu pobytu czasowego lub nie otrzymał zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały.
W celu przedłużenia terminu pobytu czasowego (rejestracji) cudzoziemiec zgłasza się do OOiM właściwego dla miejsca pobytu czasowego na terytorium Republiki Białorusi i składa wyżej wymienione dokumenty przewidziane w pkt 12.15 ppkt 12.15.1 Wykazu.
W celu otrzymania wizy wyjazdowej z Republiki Białorusi cudzoziemiec zgłasza się do OOiM właściwego dla miejsca pobytu czasowego na terytorium Republiki Białorusi i składa wyżej wymienione dokumenty przewidziane w pkt 12.9 Wykazu.
Przy posiadaniu jednej z podstaw zawartych w art. 48 Ustawy, cudzoziemiec ma prawo otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Republiki Białorusi, gdy zgłosi się do OOiM właściwego dla miejsca pobytu czasowego na terytorium Republiki Białorusi i złoży dokumenty przewidziane w pkt 12.6 Wykazu:
wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy;
dokument potwierdzający spełnienia warunków do otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy zawartych w przepisach prawnych;
dokument potwierdzający legalność pobytu cudzoziemca lub osoby bez obywatelstwa na terytorium Republiki Białorusi;
dokument do wyjazdu za granicę;
polisa ubezpieczeniowa;
dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania;
dokument potwierdzający wniesienie opłaty.
Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec ma prawo zwrócić się do OOiM w celu otrzymania wielokrotnej wyjazdowej – wjazdowej wizy Republiki Białorusi pod warunkiem złożenia dokumentów przewidzianych w pkt 12.11 Wykazu:
wniosek;
dokument do wyjazdu za granicę;
uzasadniona prośba od organizacji przyjmującej – dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa zamieszkałych czasowo na terytorium Republiki Białorusi, którzy przebywają na terytorium Republiki Białorusi w celu odbycia studiów na białoruskich uczelniach, wykonywania pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej oraz innej działalności;
dokument potwierdzający wniesienie opłaty.
Cudzoziemcy, za wyjątkiem niektórych kategorii osób (członkowie delegacji rządowych, dyplomaci, przedstawiciele organizacji międzynarodowych itd.), mają obowiązek zameldowania się w terminie pięciu dni od momentu wjazdu na Białoruś w organie meldunkowym właściwym według miejsca rzeczywistego pobytu. Organami meldunkowymi są oddziały ds. obywatelstwa i migracji przy rejonowych wydziałach spraw wewnętrznych (milicja). Wszystkie formalności meldunkowe dla turystów wykonują recepcje hoteli i sanatoriów oraz gospodarstwa agroturystyczne.
Jeżeli koniec terminu przypada na niedzielę lub święto państwowe, termin upływa dnia następnego. Jeżeli koniec terminu przypada na sobotę, termin nie ulega przesunięciu (sobota jest dniem, w którym organy meldunkowe są czynne).
W przypadku zmiany miejsca pobytu, cudzoziemcy zobowiązani są do zameldowania się w nowym miejscu.
Cudzoziemcy przebywający w celu turystycznym i podróżujący w granicach państwa białoruskiego zgodnie z programem turystycznym, podlegają obowiązkowi jednorazowego zameldowania się na cały okres w miejscu początkowego pobytu.
Niedopełnienie tego obowiązku grozi karą upomnienia lub karą grzywny w wysokości do 50 stawek bazowych, czyli 1275,00 BYN (około 550,00 EUR), bądź deportacją. W hotelach zameldowanie odbywa się na miejscu.
Przekroczenie terminu pobytu będzie skutkować sankcjami karnymi, w tym deportacją i grzywną do wysokości ok. 550,00 EUR. Nie przewiduje możliwości wydania osobie chcącej przedłużyć pobyt ponad dozwolone 30 dni wizy białoruskiej na terytorium Białorusi. W szczególnych wypadkach losowych, takich jak np. pobyt w szpitalu, możliwe jest jedynie wydanie w Urzędzie ds. Cudzoziemców i Migracji jednokrotnej wizy wyjazdowej.
Przyjeżdżający na Białoruś powinni mieć przy sobie środki pieniężne o równowartości 50 stawek bazowych, czyli 1275,00 BYN (około 550,00 EUR) na każdy miesiąc pobytu. W przypadku krótszego niż miesiąc pobytu – powinni posiadać kwotę równoważną 2 stawkom bazowym, czyli 51,00 BYN (około 22,00 EUR) na każdy dzień.
Rygorystycznie jest wymagane, by przyjeżdżający zamieszkiwali wyłącznie w miejscu zarejestrowania pobytu.
Istnieje obowiązek wypełniania podczas odprawy paszportowej tzw. kart migracyjnych. Obowiązek ten nie dotyczy członków oficjalnych delegacji rządowych, akredytowanych dyplomatów oraz cudzoziemców których celem podróży jest pobyt wyłącznie na terytorium Republiki Białorusi. Blankiet karty migracyjny jest dostępny na granicy i po wypełnieniu przez podróżnego jest on rejestrowany przez białoruską straż graniczną. Karta migracyjna podlega zwrotowi podczas wyjazdu z terytorium Białorusi. Utrata karty migracyjnej grozi karą upomnienia lub karą grzywny w wysokości do 50 stawek bazowych, czyli 1275,00 BYN (około 550,00 EUR), bądź deportacją.
Uwaga: Obywatele RP wjeżdżający na teren RB samochodem, powinni zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie zobowiązania, zawartego w deklaracji wjazdu na czas określony, w kwestii dotyczącej zakazu użyczania i kierowania środkiem transportu przez osoby trzecie w czasie nieobecności w pojeździe jego właściciela. Złamanie tego zakazu, grozi konfiskatą pojazdu przez białoruski urząd celny oraz nałożeniem na właściciela pojazdu wysokich opłat skarbowych, sięgających nawet kilku tysięcy rubli białoruskich. Do czasu ich uiszczenia obywatel RP może otrzymać zakaz opuszczania terytorium RB.
W przypadku kradzieży lub utraty samochodu na terytorium RB, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić do odpowiednich władz białoruskich (milicja i urząd celny). Niedopełnienie tych formalności, może być powodem oskarżenia właściciela samochodu o nieprzestrzeganie zasad określonych w deklaracji.
Przy wjeździe do RB deklaruje się czasowy wwóz samochodu. Jego przedłużenie można uzyskać we właściwym, ze względu na miejsce pobytu, urzędzie celnym RB (przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu)

Wjazd do Federacji Rosyjskiej odbywa się na podstawie ważnej wizy. Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy po planowanej dacie opuszczenia Federacji Rosyjskiej. Przy wjeździe do Rosji nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, ani określonej kwoty pieniędzy.
Obywatele polscy posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub kartę stałego pobytu na terenie Rosji, wjeżdżają, przebywają i wyjeżdżają z Rosji na ich podstawie oraz ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, bez obowiązku posiadania wiz.
Na granicy istnieje obowiązek wypełnienia otrzymanej karty migracyjnej, jako podstawy do zameldowania w miejscu pobytu. Zagubienie karty migracyjnej należy zgłosić w ciągu trzech dni w najbliższym urzędzie migracyjnym w celu wyrobienia jej duplikatu.
Obywatele polscy, którzy w trakcie pobytu w Rosji utracili dokumenty stwierdzające tożsamość, mogą wyjechać na podstawie nowych dokumentów wydanych przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, bez obowiązku uzyskania wiz wyjazdowych.
Jednocześnie przypominamy, iż odbiór nowego dokumentu paszportowego (nie dotyczy paszportów krótkoterminowych wydanych w celu powrotu do kraju) wiąże się z koniecznością uzyskania wizy rosyjskiej do nowego dokumentu na pisemny wniosek osoby/instytucji zapraszającej. Zalecamy wcześniejsze uzyskanie informacji dotyczącej procedury otrzymania wizy rosyjskiej w odpowiednich organach Służby Migracyjnej MSW FR.
Obywatele polscy podróżujący tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej są obowiązani posiadać ważną rosyjską wizę tranzytową. Wiza tranzytowa wystawiana jest na okres 10 dni. Z obowiązku posiadania wizy zwolnieni są pasażerowie podróżującym samolotem, przelatujący tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej, posiadający dokumenty uprawniające do wjazdu do państwa docelowego oraz bilet lotniczy z potwierdzoną datą wylotu z przesiadkowego portu lotniczego na terytorium Federacji Rosyjskiej w ciągu 24 godzin od chwili przybycia. Osoby te nie mogą opuszczać terytorium portu lotniczego bez stosownego zezwolenia właściwych służb migracyjnych.
Z obowiązku wizowego zwolnieni są uczestnicy zorganizowanych wycieczek turystycznych, przybywający do portu w Petersburgu na promach, posiadających zezwolenie na wykonywanie przewozów pasażerskich lub na statkach wycieczkowych. Uczestnicy takiej wycieczki mogą przebywać na terytorium Rosji bez wiz w okresie do 72 godzin pod warunkiem mieszkania na promie lub statku albo w innym miejscu wskazanym w programie wycieczki (dotyczy tylko turystów przybywających do Rosji na promach). Warunkiem niezbędnym jest również posiadanie ważnego paszportu oraz przedłożenie władzom portu listy pasażerów promu lub statku wraz z programem wycieczki. Po wyjściu na ląd, uczestnicy wycieczek mogą przebywać tylko w miejscach wskazanych w programie.
Obowiązek rejestracji wobec gości hotelowych powinien być realizowany automatycznie przez pracowników hotelu (w ciągu 24 godzin). W pozostałych sytuacjach (tj. w szczególności w przypadku najmu kwater prywatnych, pobytu u znajomych czy zamieszkiwania hosteli lub pensjonatów nierealizujących obowiązku rejestracyjnego), należy samodzielnie dopilnować, by osoba goszcząca (wynajmujący, gospodarz lokalu – itp.) dokonała rejestracji pobytu we właściwym dla miejsca pobytu organie migracyjnym.
W związku z nieuregulowanym statusem prawnym przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, nie jest możliwe przekraczanie granicy białorusko-rosyjskiej drogą lądową w obydwu kierunkach (zwłaszcza w Krasnej gorce i Krasnem).
Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z Łotwą (BURACZKI, ŁUDONKA, UBYLINKA ), Estonią (KUNICZYNA GORA, SZUMIŁKINO), Białorusią (NOWYJE JURKOWICZI stara nazwa TRZY SIOSTRY), i Ukrainą (POGAR, TROJEBORTNOJE).
Od 15 maja 2017 r. jest możliwe podróżowanie z Federacji Rosyjskiej i do Rosji drogą lotniczą tranzytem przez port lotniczy w Mińsku z terminali międzynarodowych. Pasażerowie przybywający rejsami z terytorium Białorusi lub odlatujący do Białorusi będą podlegać kontroli granicznej w miejscach odprawy międzynarodowej.
Od 1 lipca 2019 r. Federacja Rosyjska wprowadziła możliwość ubiegania się o wizę jednokrotną w celu biznesowym, turystycznym lub humanitarnym, drogą elektroniczną pod adresem: http://electronic-visa.kdmid.ru/ . Otrzymana e-wiza uprawnia do wjazdu tylko do obwodu kaliningradzkiego.
Wiza elektroniczna wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku złożonego na powyższej stronie MSZ Rosji nie później niż 4 dni kalendarzowe przed zaplanowanym wjazdem. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie cyfrowe w postaci pliku elektronicznego. Żadne inne dokumenty nie są wymagane. Termin ważności wizy elektronicznej wynosi 30 dni, poczynając od dnia wydania i pozwala na pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej (Obwodu Kaliningradzkiego) do 8 dób od dnia wjazdu. Wizy elektroniczne do obwodu kaliningradzkiego upoważniają do wjazdu do Rosji wyłącznie przez następujące przejścia graniczne znajdujące się na terenie obwodu kaliningradzkiego:
lotnicze przejście graniczne „Kaliningrad (Chrabrowo)”;
morskie przejście graniczne „Kaliningrad” (wydziały w Kaliningradzie, Bałtyjsku i Swietłym);
drogowe przejście graniczne „Bagrationowsk”, „Gusiew”, „Mamonowo (Grzechotki)”, „Mamonowo (Gronowo)”, „Morskoje”, „Pograniczny”, „Sowieck”, „Czernyszewskoje”;
kolejowe przejście graniczne „Mamonowo”, „Sowieck”.
Osoby, które otrzymały wizy elektroniczne w celu wjazdu do obwodu kaliningradzkiego, uprawnieni są do pobytu i przemieszczania się wyłącznie w granicach tego obwodu. Wjazd na podstawie e-wizy na pozostałe tereny Federacji Rosyjskiej w celu przejazdu tranzytowego do obwodu kaliningradzkiego lub wyjazdu z niego, w tym poprzez lotniska w trybie bezprzesiadkowym, jest niemożliwy i zabroniony.
Firmy transportowe/przewozowe osób mogą sprawdzić, czy dana osoba posiada ważną wizę elektroniczną na stronie MSZ Rosji pod adresem: http://evisacheck.kdmid.ru/ .
Od 1 października 2019 r. Federacja Rosyjska wprowadziła możliwość ubiegania się o wizę jednokrotną w celu biznesowym, turystycznym lub humanitarnym (kontakty sportowe, kulturalne, naukowo-techniczne), drogą elektroniczną pod adresem: https://evisa.kdmid.ru. Otrzymana e-wiza uprawnia do wjazdu tylko do Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego.
Wiza elektroniczna wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku złożonego na powyższej stronie MSZ Rosji nie wcześniej niż 20 i nie później niż 4 dni kalendarzowe przed zaplanowanym wjazdem. Paszport wnioskodawcy powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o wydanie wizy elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie cyfrowe w postaci pliku elektronicznego. Wnioskodawca zobowiązany jest również do posiadania ubezpieczenia medycznego ważnego na terytorium Federacji Rosyjskiej przez cały okres pobytu. Termin ważności wizy elektronicznej wynosi 30 dni, poczynając od dnia wydania i pozwala na pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej (Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego) do 8 dób (włączając dzień wjazdu).
Zwracamy uwagę na konieczność ścisłego przestrzegania dopuszczalnego, ośmiodniowego okresu pobytu. Do tego okresu wlicza się dzień wjazdu. Wizy elektroniczne nie podlegają przedłużeniu. Naruszenie okresu pobytu skutkuje sądowym postępowaniem administracyjnym i zagrożone jest karą deportacji połączoną z karą finansową i zakazem wjazdu na terytorium FR na okres 5 lat.
Uwaga! Należy dołożyć wszelkiej staranności przy wypełnianiu wniosku o wydanie wizy elektronicznej, aby uniknąć błędów w danych osobowych. Wszystkie podane we wniosku wizowym dane muszą być zgodne z danymi zawartymi w dokumencie paszportowym (np. należy podawać dwa imiona, jeśli takie widnieją w paszporcie). Wszelkie odstępstwa w zapisach skutkują odmową wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej.
Wizy elektroniczne do Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego upoważniają do wjazdu do Rosji wyłącznie przez następujące przejścia graniczne znajdujące się na terenie Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego:
lotnicze przejście graniczne „Sankt Petersburg (Pułkowo)”;
morskie przejścia graniczne „Wysock”, „Wielki Port Sankt Petersburg (część Dworzec Morski)”, „Port Pasażerski Sankt Petersburg”
drogowe przejścia graniczne „Iwangorod”, „Trofianowka”, „Brusnicznoje”, „Swietogorsk”
piesze przejście graniczne „Iwangorod”
Wizy elektroniczne nie upoważniają obecnie do wjazdu Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego przez kolejowe przejścia graniczne.
Osoby, które otrzymały wizy elektroniczne w celu wjazdu do Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego, uprawnione są do pobytu i przemieszczania się wyłącznie w granicach Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego. Wjazd na podstawie e-wizy na pozostałe tereny Federacji Rosyjskiej w celu przejazdu tranzytowego do Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego lub wyjazdu z niego, w tym poprzez lotniska w