Informacje dla turystów

Korzystasz ze smartfonu lub tabletu? Przed podróżą pobierz bezpłatną aplikację MSZ iPolak i czuj się bezpieczniej.

 

iPolak to źródło najważniejszych informacji potrzebnych przy każdej wyprawie za granicę. W aplikacji sprawdzisz bezpieczeństwo w kraju do którego podróżujesz lub otrzymasz powiadomienie o zbliżającym się niebezpieczeństwie gdy będziesz na miejscu. Szybko odnajdziesz podstawowe informacje dotyczące obyczajów, kultury i dogodnych sposobów podróżowania. Dowiesz się jak skontaktować się z ambasadą i szybko wybierzesz numer do kontaktu z konsulem. Jeśli planujesz pobyt za granicą to jest to aplikacja dla Ciebie.

 

Pobierz aplikację iPolak na urządzenia mobilne:

Bądź na bieżąco przed wyjazdem. Sprawdź, czy podróż, którą planujesz jest bezpieczna!

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Zwolnienia celne
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. U. L 324 z 10.12.2009, str. 23 ze zmianami) – link do rozporządzenia
Potwierdzenie wywozu towarów na podstawie dokumentu TAX FREE w celu uzyskania zwrotu podatku VAT
 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) – link do ustawy
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. U. L 269 z 10 października 2013, str. 1 ze zmianami) – link do rozporządzenia
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawa do dokonania zwrotu podatku podróżnym (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 426 z późn. zmianami) – link do rozporządzenia
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1248) – link do rozporządzenia
Przywóz broni palnej/amunicji przez cudzoziemca
 1. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 576, ze zmianami) – link do ustawy
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 213) – link do rozporządzenia
Wywóz broni palnej/ amunicji przez cudzoziemca
 1. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 576, ze zmianami) – link do ustawy
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 213) – link do rozporządzenia
Przywóz broni palnej/amunicji przez obywatela Polski
 1. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 576, ze zmianami) – link do ustawy
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. z 2013 r. poz. 447, ze zmianami) – link do rozporządzenia
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 213) – link do rozporządzenia
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne (Dz. U. z 2000 r. Nr 17, poz. 222) – link do rozporządzenia
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz.1609) – link do rozporządzenia
Wywóz broni palnej/amunicji przez obywatela Polski
 1. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 576, ze zmianami) – link do ustawy
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą, oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 213) – link do rozporządzenia
Przywóz do UE/wywóz z UE wartości dewizowych (zagranicznych środków płatniczych, złota dewizowego, platyny dewizowej) oraz krajowych środków płatniczych
 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 679) – link do ustawy
 2. Rozporządzenie WE) Nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz. Urz. UE L Nr 309 z 25.11.2005, str. 9) – link do rozporządzenia
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 69, poz. 597) – link do rozporządzenia
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1068) – link do rozporządzenia
 5. Ustawa z dnia 10 września1999 r. – Kodeks Karny Skarbowy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.2137, ze zmianami) – link do ustawy
Przywóz osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego
 1. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz. U. L 077 z 24.03.2009, str.1, ze zmianami) – link do rozporządzenia
 2. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiające procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich Dz. U. L 021 z 28.01.2004, str.11, ze zmianami) – link do rozporządzenia
Przywóz zwierząt domowych w celach niehandlowych towarzyszących podróżnym
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylającym rozporządzenie 998/2003 (Dz. U. L Nr 178 z 28.06.2013, str.1) – link do rozporządzenia
 2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 576/2013 (Dz. U. L Nr 178 z 28.06.2013, str. 109) – link do rozporządzenia
 3. Sprostowanie z dnia 9 grudnia 2014 r. do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (Dz. Urz. UE L 351 z 09.12.2014, str.10) – link do sprostowania do rozporządzenia.
 4. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów (Dz. U. L Nr 296 z 15.11.2011, str.6) – link do rozporządzenia
 5. Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom (Dz. Urz. UE L 8 z 13.01.2007, str.29, ze zmianami) – link do decyzji Komisji.
 6. Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2006/415/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE w odniesieniu do ptasiej grypy (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2010, str.10 ze zmianami) – zał. I – wzór świadectwa zdrowia i zał. III – wzór deklaracji właściciela – link do decyzji Komisji.
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (Dz. U. L 73 z 20.03.2010, str.1, ze zmianami) – link do rozporządzenia
 8. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1539, ze zmianami) – link do ustawy
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 98) – link do rozporządzenia
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 190) – link do rozporządzenia

Strona internetowa Głównego Inspektoratu Weterynarii

Przywóz zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem
 1. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. UE L 61 z 03.03.1997, str.1, ze zmianami) – link do rozporządzenia
 2. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. UE L 166 z 19.06.2006, str.1, ze zmianami) – link do rozporządzenia
 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zmianami) – link do ustawy
 4. Decyzja Komisji z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (Dz.U. L 296 z 12.11.2009, str. 1) – link do decyzji
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie punktów wwozu, przez które można wprowadzić rośliny, produkty roślinne lub przedmioty (t.j. Dz.U.2016 poz. 881, ze zmianami) – link do rozporządzenia
Wywóz zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem
 1. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. UE L 61 z 03.03.2015, str.1, ze zmianami) – link do rozporządzenia
 2. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. UE L 166 z 19.06.2006, str.1, ze zmianami) – link do rozporządzenia
 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zmianami) – link do ustawy
Przewożenie przez granicę produktów leczniczych na potrzeby własne
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, ze zmianami) – link do ustawy
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 783) – link do ustawy
Przywóz zwłok i szczątków ludzkich
 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912) – link do ustawy
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783) – link do rozporządzenia
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866) – link do rozporządzenia
Wywóz zwłok i szczątków ludzkich
 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912) – link do ustawy
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1783) – link do rozporządzenia
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866) – link do rozporządzenia
Wywóz z Polski zabytków oraz dóbr kultury
 1. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 116/2009 w sprawie wywozu dóbr kultury (wersja skodyfikowana – Dz. Urz. UE L 39 z 10.02.2009, str.1) – link do rozporządzenia
 2. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 1081/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 w sprawie wywozu dóbr kultury (t.j. Dz. Urz. UE L 324 z 22.11.2012, str.1) – link do rozporządzenia
 3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, ze zmianami) – link do ustawy
 4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 256) – link do rozporządzenia
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę (Dz. U. z 2011 r. Nr 89, poz. 510) – link do rozporządzenia

UMOWY Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ

Umowa w sprawie przejść granicznych
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. (M.P. z 2003 r. Nr 37 poz. 528) – link do umowy
Umowa o zasadach małego ruchu granicznego
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 814) – link do umowy
Umowa o warunkach podróży obywateli
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróży obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej, podpisana w Warszawie dnia 18 września 2003 r. (M.P. z 2003 r. nr 51 poz. 800) – link do umowy
Umowa o ułatwieniach wizowych z Rosją
Umowa między Wspólnotą Europejska a Federacja Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej (Dz. Urz. UE L 129 z 17.05.2007, str. 27) – link do umowy
Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Warszawie dnia 30 sierpnia 1996 r. (M.P. z 2005 r. nr 61 poz. 806) – link do umowy

UMOWY Z BIAŁORUSIĄ

Umowa w sprawie przejść granicznych
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r. (M.P. z 2003 nr 37 poz. 518) – link do umowy
Umowa o ruchu osobowym
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach ruchu osobowego, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. (M.P. z 2008 nr 83 poz. 733) – link do umowy
Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Mińsku dnia 20 maja 1992 r. (M.P. z 2001 nr 46 poz. 743) – link do umowy

UMOWY Z UKRAINĄ

Umowa w sprawie przejść granicznych
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. (M.P. z 2003 r. Nr 37 poz. 530) – link do umowy
Umowy o zasadach ruchu osobowego
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ruchu osobowego, podpisana w Kijowie dnia 30 lipca 2003 r. (M.P. z 2003 nr 56 poz. 878) – link do umowy
Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ruchu osobowego, podpisanej w Kijowie dnia 30 lipca 2003 r., podpisany w Warszawie dnia 30 listopada 2007 r. (M.P. z 2009 r. Nr 37 poz. 571) – link do dokumentu
Umowa o zasadach małego ruchu granicznego
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Kijowie dnia 28 marca 2008 r., oraz Protokół podpisany w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 103 poz. 858) – link do umowy
Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. (M.P. z 2002 r. Nr 6 poz. 125) – link do umowy
Umowa o wizach
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zniesieniu opłat za wydawanie wiz krajowych, podpisana w Przemyślu dnia 6 czerwca 2012 r. (M.P. z 2012 r. poz. 643) – link do umowy

Jeśli przygotowujesz się do podroży lub poza granicami Polski znajdziesz się w trudnej czy nowej sytuacji, tu znajdziesz porady, które mogą ci pomóc.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Sprawdź, co cię czeka w kraju, do którego się wybierasz. Dowiesz się m.in. czy potrzebujesz wizy, na jakie przepisy prawa trzeba uważać lub jakie ograniczenia obowiązują kierowców.

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Wykaz przejść granicznych

Obwieszczenie Ministra spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia (M.P. z 2015 r. poz. 636) – link do obwieszczenia

Kodeks graniczny Schengen

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. U. L 77 z 23.3.2016, s.1) – link do rozporządzenia

Ustawa o cudzoziemcach

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 ze zmianami) – link do ustawy

Rozporządzenie w sprawie środków finansowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu (Dz. U. z 2015 r. poz. 326) – link do rozporządzenia

Zasady przekraczania granicy przez osoby niepełnoletnie

Link do karty informacyjnej

Akty prawne dotyczące ochrony lotnictwa – link do aktów prawnych
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie dla EOG) – link do rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego – Rozdział 3 – Przewóz broni i amunicji – link do rozporządzenia
Prawa pasażera – link do strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Poradnik dla pasażerów – link do strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Wizy do Turcji droższe!
Data publikacji: 15-12-2019

Turcja to jeden z najczęściej wybieranych kierunków przez polskich turystów na swoje wymarzone wakacje. Luksusowe hotele z bogatą infrastruktura dla dorosłych oraz dla dzieci, piękne plaże, możliwość zwiedzania ciekawego orientalnego kraju, a ponadto różnorodność towarów oferowanych na tureckich bazarach sprawiają, że Turcja cieszy się niesłabnacym zainteresowaniem.
Zaskoczyła nas ostatnio informacją, że opłaty za wizy tureckie poszła do góry. Wizy są droższe.
Dlatego przypominamy, że posiadacze polskich paszportów zwykłych podlegają obowiązkowi wizowemu do Turcji i mogą nabyć wizę turystyczną w następujący sposób:
na stronie www.evisa.gov.tr wielokrotną wizę elektroniczną (e-wizę); wiza wydawana jest automatycznie na 180 dni ważności; łączny pobyt nie może przekroczyć 90 dni w ramach 180 dni. Koszt e-wizy to 35 USD, płatności należy dokonać przez Internet kartą kredytową/debetową posiadającą system 3D Secure. Nie ma innej możliwości wniesienia opłaty za e-wizę.
na lotnisku po przylocie do Turcji wielokrotną wizę typu wklejka (płatna wyłącznie gotówką); wiza wydawana jest automatycznie na 180 dni ważności; łączny pobyt nie może przekroczyć 90 dni w ramach 180 dni.
istnieje także możliwość uzyskania wizy w konsulacie Ambasady Republiki Tureckiej w Warszawie, koszt wizy wynosi ok 252 PLN.

 

Link do strony     https://pl.turkeyetouring.com/?gclid=Cj0KCQiA89zvBRDoARIsAOIePbAbfr_YXLvYAejSmaz3yNLFJ0n0Os5uIOrGgpRAVvuYkitMpGuG0Y4aAtJhEALw_wcB

USA bez wiz
Data publikacji: 13-11-2019

Od 11 listopada 2019 Polacy lecą do USA bez wiz
Z dniem 30 września 2019 r. Polska i USA dopełniła warunków wszystkich umów dwustronnych dotyczących bezpieczeństwa, a odsetek odmów wizowych kategorii B1/B2 spadł do wymaganego poziomu. Tym samym Polska zakwalifikowała się do nominacji do amerykańskiego Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program [VWP]). Oznacza to, że w większości przypadków Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach biznesowych i turystycznych bez wizy.
Od 11 listopada 2019 roku Polacy polecą do Stanów Zjednoczonych bez wiz! Jest to wydarzenie historyczne, przełomowe na które wszyscy czekaliśmy. Od 11 listopada będzie obowiązywał wniosek ESTA tzw. Elektroniczny System Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization [ESTA]) za opłata 14 USD.
Wniosek ESTA – koszt 14 USD
Już pierwsi klienci zakupili bilety bez posiadania wiz oraz uzupełnili wniosek ESTA. Rejestracja w tym systemie kosztuje 14 USD, co jest oczywiście dużo tańsze niż opłata wizowa 160 USD za wizę turystyczną B1/B2 plus dojazd na rozmowę opłatą za uzupełnienie wniosku przez biuro podrózy oraz procedura odesłania paszportu z wizą. Wniosek ESTA będzie ważny przez 2 lata i będzie pozwalała na wielokrotne przekroczenei granicy USA.
Pamiętaj, że jeśli zmienisz paszport o ESTA będziesz musiał wystapić ponownie!
72 godziny na potwierdzenie wniosku ESTA
Wystarczy poświęcić trochę czasu na uzupełnienie wniosku, opłacić go kartą kredytową, poczekać około 72 godzin na potwierdzenie wniosku i można się pakować na wylot do Stanów Zjednoczonych.
Jedynym ziarnem goryczy może być niepewność wjazdu do Stanów, gdyż ESTA nie gwarantuje promesy wjazdowej. Zgody na pobyt w USA udziela urzędnik emigration na lotnisku w Stanach Zjednoczonych. Rzadko zdarza się, że urzędnik cofnie z granicy turystę, wtedy wraca on pierwszym samolotem do Polski. Takie sytuacje zdarzały się nawet osobom posiadającym wizy turystyczne.
Osoby podróżujące do USA bez wiz muszą posiadać paszport z chipem do odczytu komputerowego oraz uzyskać zezwolenia wjazdu w systemie ESTA, które obecnie kosztuje 14 USD i upoważnia do wielokrotnych podróży przez okres dwóch lat.
Do 90 dni w USA bez wizy
Polscy obywatele, którzy zamierzają podróżować do Stanów Zjednoczonych na dłużej niż 90 dni lub planują podjąć działania wymagające innych kategorii wizowych (np. praca lub studia w Stanach Zjednoczonych) nadal będą musieli ubiegać się o odpowiednią kategorię wizy. Polscy obywatele, którzy otrzymali odmowę w systemie ESTA, również będą musieli ubiegać się o wizę.
Kto nie otrzyma ESTA
Program ESTA nie obejmuje osób, które po 1 marca 2011 roku odwiedziły Koreę Północną, Iran, Irak, Libię, Somalię, Sudan, Syrię lub Jemen.
ESTA nie obejmuje osób, które:
miały odmowy przy staraniu się o wizę do USA w poprzednich latach,
odbywała karę więzienia,
wyjeżdżają w celach zdrowotnych
chcą polecieć do USA w celach zarobkowych
chcą pozostać w USA na stałe

 

http://Link do wniosku ESTA: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Szeroki wybór Wycieczek po USA
W związku z obowiązującym ruchem bezwizowym zapraszamy po oferty Wypoczynku oraz Wycieczek Objazdowych po Stanach Zjednoczonych!
W naszej ofercie znajdziecie Państwo również niesamowite rejsy wycieczkowe z Wypłynieciem z Miami, na które również były potrzebne wizy.

Oferty Wakacyjne First Minute Lato 2020

Już od października w biurach podróży zaczęła się sprzedaż ofert wakacyjnych na Lato 2020. Jak co roku biura próbują zachęcić klientów do zakupu wakacji wcześniej – w przedsprzedaży. Touroperatorzy oferują bardzo dobre ceny, a także pakiet korzyści. Rok rocznie coraz więcej klientów rezerwuje swoje wymarzone wakacje z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Nauczeni doświadczeniami z poprzednich lat nie czekają na oferty do ostatniej chwili w wakacje. Wiedzą, iż jak wybierają się z rodziną lub znajomymi, może okazać się, iż w terminie, kiedy wypada im urlop nie ma już wolnych miejsc w samolocie na kierunek, hotel, który obrali za cel swoich wakacji. Często rezerwacji towarzyszy nerwowa atmosfera, czy będą miejsca i czy uda się pojechać w wybranym terminie. Często trzeba pójść na kompromisy i wybrać inny hotel, inny kierunek czy odległe miasto wylotowe.

Dlaczego warto kupować w First Minute? I czy warto?

Decydując się na wybór oferty First Minute mamy czas, aby spokojnie wybrać hotel, który odpowiada naszym wymaganiom, wiąże się to również z dużym komfortem psychicznym. Rezerwując wakacje First Minute możesz liczyć na rabat dochodzący nawet do – 40%, do tego należy doliczyć zniżki dla dzieci, gwarancję niezmienności ceny, a czasem darmowe wycieczki fakultatywne. Tych dodatkowych usług nie będziemy mogli uzyskać decydując się na wakacje w ostatniej chwili.
Mimo wielu atutów, z ofertami First Minute wciąż wiążą się mylne poglądy, że i tak ceny wycieczek są wyższe niż w przypadku ofert Last Minute. Jest to mit, ponieważ często ceny te są takie same, a wielokrotnie o wiele wyższe, poza tym mamy pokoje o wyższym standardzie. Na miejscu czekają na nas drobne upominki, które organizatorzy przygotowują dla swoich klientów.

Ryzyko zakupów w przedsprzedaży wycieczek

Każdy, kto się zdecyduje na wybranie tej oferty musi być świadomy, że jest w niej pewne ryzyko. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co wydarzy się za pół roku. Aczkolwiek możemy zminimalizować swoje obawy i ryzyko utraty pieniędzy za wakacje, których nie będziemy mogli wykorzystać. Wystarczy wykupić dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Takie ubezpieczenie to ok. 3% wartości wycieczki i chroni nas od nie przewidzianych  wydarzeń losowych, które mogłyby udaremnić nam wymarzony wyjazd.
Rezerwując wczasy w zimie, nikt nie jest nam w stanie zagwarantować, że ta sama oferta nie będzie tańsza w ofercie Last Minute. Są to jednak pojedyncze przypadki. Najczęściej nie ma miejsc na wybrany przez nas hotel, miejsc w samolocie z lokalnego lotniska lub ceny są o wiele wyższe.

Kiedy rezerwować ofertę Last Minute?

Na oferty last minute można ewentualnie liczyć przed wakacjami, czyli kwiecień, maj i czerwiec, albo po wakacjach, czyli we wrześniu i październiku. Te oferty last minute z reguły to pozostałości, które nie sprzedały się wcześniej.
Pamiętajmy, że sytuacja z roku na rok się zmienia i ciężko jest przewidzieć ile ofert last minute będzie można zaproponować turystom – każdy sezon turystyczny jest inny, nie warto sugerować się sytuacją z lat poprzednich.
Wakacje first minute powstały jako opozycja do wakacji Last Minute. Oferty First Minute należy traktować jak przedsprzedaż – kupując wcześniej możemy sporo zaoszczędzić, a przy okazji płatność rozłożyć na raty – część w formie zaliczki, resztę dopłacić przed wyjazdem.
Szacuje się, że ok. 2 mln Polaków wybiera się na wakacje zagraniczne z organizatorami turystycznymi. Zatem nie ma się co dziwić, że na długo przed rozpoczęciem sezonu organizatorzy rozpoczynają walkę o turystów. Oferuja bardzo korzystne warunki rezerwacji. Dzięki takim zabiegom są w stanie ocenić dużo wcześniej czy ich oferta nie potrzebuje korekty. Zdarza się bowiem tak, że dany kierunek sprzedaje się tak dobrze w trakcie trwania Oferty First Minute, że organizatorzy dokładają nowe hotele, miejsca w samolotach lub terminy. Zdarzają się również sytuacje odwrotne.

 

First Minute na Lato 2020 Grecos Holiday:

Promocja F!RST DEAL Grecja 2020 tylko do 02.12.2019! Wybierając ofertę zyskujesz:
rabaty do 40%
promocyjną zaliczkę tylko 10%
hotel dla dziecka GRATIS – dotyczy wybranych hoteli i terminów
pakiet “Elastyczna rezerwacja” w promocyjnej cenie 39 zł/os
Gwarancja Najnizszej Ceny z last minute w cenie 25 zł/os
Gwarancja Niezmiennej Ceny za jedyne 20zł/os
możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji do 45 dni przed wyjazdem
rabat 2% dla stałych klientów

 

First Minute na Lato 2020 Oasis Tours:

1. Promocja dotyczy rezerwacji sprzedawanych pod logiem Oasis Tours, którego właścicielem
jest OTI Sp. z.o.o, założonych od 03.12.2019 do 16.12.2019 (termin końcowy Promocji
obejmuje również rezerwacje wstępne/czasowe, potwierdzone po upływie Promocji).
2. Regulamin Promocji dotyczy sprzedaży oferty do Grecji, Tunezji, Turcji i Bułgarii na sezon
Lato 2020 wylotów od 30.04.2020 do 29.10.2020.
3. Promocja obejmuje oferty z katalogu Lato 2020 i nie łączy się
z innymi promocjami, nie dotyczy ofert grupowych i biletów lotniczych.
4. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z treścią
regulaminu Promocji i jego akceptacją.

a.Zaliczka tylko 5% ceny Imprezy. Dopłata do 30% wartości imprezy do dnia
31.01.2020, dopłata do 100% wartości imprezy do 30 dni przed wylotem.
b. Gratis ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych.
c. Gwarancja Niezmienności Ceny – gwarantujemy Państwu utrzymanie do dnia
wyjazdu ceny z dnia zakupu oferty. Ewentualny wzrost kursów walut, kosztu
transportu lub opłat lotniskowych, paliwowych itp. nie będzie miał wpływu na
cenę.
d. Gwarancja jednorazowej, bezpłatnej zmiany wybranych składowych
rezerwacji: terminu i długość wyjazdu, Uczestnika, lotniska, hotelu, rodzaju
pokoju (z zachowaniem ilości Uczestników) do 30 dni przed wlotem. Kalkulacja
oferty ze zmienionymi składowymi odbywa się wg oferty cenowej z dnia
dokonywania zmiany (nie dotyczy ofert typu Last Minute).
e. Dzieci na Bezpłatnym Pobycie: 1199 Grecja Zakynthos / 1199 PLN Tunezja
Wybrzeże/ 1299 PLN Tunezja Djerba/1299Turcja/ 1069 PLN Bułgaria
f. Bezpłatny jednorazowy wstęp do Aquaparku dla całej rodziny dla Klientów z
hotelu Viand i Mercury w Bułgarii.

 

First Minute na Lato 2020 Sun Fun:

Lato 2020 First Call – rezerwuj tylko do 15 listopada 2019!

Rezerwując zyskujesz:
Zniżki dla dorosłych do 35% (wliczone w cenę oferty)
Promocyjną zaliczkę tylko 5%
Bezpłatną, wielokrotną zmianę rezerwacji
Gwarancję niezmienności ceny GRATIS!
Rabat 2% dla stałych klientów
Pobyt dziecka w hotelu GRATIS! (dotyczy wybranych Hoteli)

 

First Minute na Lato 2020  Orex Travel

RABATY DO 41%:
– Rabaty do 35% tylko do 31.01.2020
– Rabaty do 28% tylko do 29.02.2020
– Rabaty do 20% tylko do 31.03.2020
– Rabaty do 15% tylko do 30.04.2020

PROMOCYJNA WYSOKOŚĆ ZALICZKI:
– 10% zaliczki dla rezerwacji założonych do 06.01.2020,
– 25% zaliczki dla rezerwacji założonych do 30.04.2020;
dopłata do całości na 25 dni przed wylotem

DODATKOWE BONUSY:
☀ Gwarancja Najniższej Ceny – jeśli cena identycznej oferty ulegnie obniżeniu o więcej niż 5%, nie później niż 21 dni przed wylotem, Organizator zwróci Klientowi różnicę. Gwarancja dotyczy tylko ofert opartych na przelocie czarterowym.
☀ Gwarancja Bezkosztowej Anulacji – bezkosztowa anulacja w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia rezerwacji. Obowiązuje tylko w przypadku, jeżeli do daty wylotu pozostało min. 60 dni.
☀ Gwarancja Niezmienności Ceny – dla rezerwacji założonych do 28.02.2020 cena rezerwacji nie ulegnie zmianie do dnia wylotu. Ewentualny wzrost kursów walut, kosztów transportu, opłat lotniskowych lub innych czynników pokryje Organizator i nie będą on miały wpływu na cenę imprezy.
☀ Gwarancja Bezkosztowej Zmiany – do 30 dni przed wylotem istnieje możliwość dokonania dwukrotnej, bezpłatnej zmiany w rezerwacji; dotyczy to, tylko i wyłącznie, zmiany: terminu, hotelu, typu pokoju, lotniska wylotowego oraz Uczestników (przy czym 1 z Uczestników musi pozostać bez zmian); W przypadku zmiany terminu, hotelu lub typu pokoju, Klientów obowiązują ceny imprez aktualne w dniu dokonania zmiany.
☀ Zniżka dla stałych Klientów 3%

 

First Minute na Lato 2020  Prima Holiday

 

Zapraszamy do biura po oferty First Minute!